Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

katedra strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE, ředitel odboru restrukturalizace a vymáhání korporátních klientů v České spořitelně, a.s.

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. působí na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické a je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Působí také jako lektor v rámci Justiční akademie, kde přednáší kurzy zaměřené na řízení podniku v krizi. Je členem expertní pracovní skupiny ministerstva spravedlnosti pro transpozici evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci do nároční právní úpravy.

Vystudoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2008 pracuje na katedře strategie fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické. Těžištěm jeho zájmu je transformace, restrukturalizace a sanace podnikatelských subjektů, manažerské finance, oceňování podniku a insolvenční procesy. Na fakult podnikohospodářské je garantem kurzů Transformace a restrukturalizace firem, Due Diligence a Vliv hospodářské a finanční kriminality na hodnotu a strategii firmy. Je trvale zapojen do výzkumných aktivit fakulty včetně řešení několika grantů poskytnutých Technologickou agenturou České republiky. Je autorem odborné monografie Moderní pohled na oceňování pohledávek (C. H. Beck 2011), spoluautorem knihy Insolvenční řízení, očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona (Proffesional Publishing, 2016) a odborné publikace Transformace a restrukturalizace podniku (C.H.Beck, 2018) a řady dalších publikací a článků ve vědeckých periodikách. Intenzivně spolupracuje s praxí, kde téměř již 25 let působí na různých manažerských pozicích v rámci bankovního sektoru zejména pak v České spořitelně, a.s. Je předsedou Komise pro Workout při České bankovní asociaci.


Kontakty

E-mail: jaroslav.schonfeld@vse.cz
Linked-in:


Kurzy tohoto lektora

Naši lektoři

Nenechte si uniknout nové kurzy ve Vašem oboru.